Edukacja domowa – regulamin

ORGANIZACJA EGZAMINÓW UCZNIÓW REALIZUJĄCYCH OBOWIĄZEK SZKOLNY POZA SZKOŁĄ

 1. Do 30 września w porozumieniu z rodzicem ustala się terminarz egzaminów.
 2. Terminarz egzaminów jest publikowany na stronie internetowej szkoły do
  15 października.
 3. Uczeń otrzymuje zestaw zagadnień do egzaminu zgodny z podstawą programową z poszczególnych przedmiotów do 15 października.
 4. Uczeń ma prawo do konsultacji z nauczycielem drogą elektroniczną, za zgodą nauczyciela.
 5. Egzamin odbywa się raz w roku i składa się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej. Część pisemna z języków trwa 90 min, z pozostałych przedmiotów 60 minut. Część ustna odbywa się w formie rozmowy oraz prezentacji wybranego przez ucznia zagadnienia z obowiązującego zestawu egzaminacyjnego. Egzamin ustny trwa minimum 20 minut.
 1. Egzamin z informatyki ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Uczeń podczas egzaminu ma za zadanie wykazać się własnymi osiągnięciami z danego przedmiotu bądź innymi przygotowanymi przez siebie pracami (np. projekt, prezentacja, itp.).
 3. Egzamin odbywa się w szkole. Przewodniczącym komisji jest dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez dyrektora szkoły do pełnienia tej funkcji. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi nauczyciel posiadający kwalifikacje do nauczania przedmiotu, z którego zdawany jest egzamin.
 4. Egzaminy przeprowadzane dla ucznia nie obejmują obowiązkowych zajęć edukacyjnych z przedmiotów technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi zdającemu egzamin nie ustala się oceny z zachowania. W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”, „nieklasyfikowana”.
 5. Na końcową ocenę ucznia z danego przedmiotu składają się:
 • egzamin pisemny (test) - 40%
 • egzamin ustny składa się z dwóch części:
  • przedstawienia wybranego zagadnienia podczas egzaminu, odpowiedzi na pytania komisji - 30 %
  • wykazania się własnymi osiągnięciami z danego przedmiotu (ćwiczenia, karty pracy, opracowania własne, projekty, dyplomy i wyróżnienia) - 30%
 1. Ogłoszenie wyników odbywa się w dniu przeprowadzania egzaminu.
 2. Uczeń objęty edukacją domową nie przystępuje do klasyfikacji śródrocznej. Obowiązują go tylko roczne egzaminy klasyfikacyjne.
 3. Ocenianie odbywa się zgodnie z zasadami przyjętymi przez nauczyciela danego przedmiotu i w zgodzie z wewnątrzszkolnym ocenianiem.
 4. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni w charakterze obserwatorów rodzice/opiekunowie prawni ucznia.
 5. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego należy sporządzić protokół zawierający:
 • nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany egzamin,
 • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji,
 • termin egzaminu,
 • imię i nazwisko ucznia,
 • zadania egzaminacyjne,
 • ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
 1. Protokół z egzaminu podpisują dwie osoby – nauczyciel wyznaczony przez dyrektora lub dyrektor szkoły jako przewodniczący oraz nauczyciel lub nauczyciele przedmiotowi.
 2. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadań praktycznych.
 3. Ustalona ocena klasyfikacyjna zatwierdzona na egzaminie odnotowana jest na świadectwie i w arkuszu ocen ucznia.

Tabelaryczne zestawienie ocen
(WZO obowiązujące w Niepublicznej Szkole Podstawowej Da Vinci w Kosowie)

OcenaOcena cyfrowaProgi procentowe
celująca698 – 100 %
bardzo dobra587 – 97 %
dobra475 – 86 %
dostateczna350 – 74 %
dopuszczająca230 - 49 %
niedostateczna10 - 29 %